Word lid Bestel gratis

Het Meldpunt Wmo

Steeds meer zorg en ondersteuning worden door de gemeenten geleverd. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe pakt uw gemeente dit aan? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Meld deze bij het Meldpunt Wmo. Alle signalen kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg.

Wat verandert er?

Nu regelt de gemeente al de huishoudelijke hulp, rolstoelen, woningaanpassingen en individueel vervoer. In 2015 komt hier begeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf bij. Daarnaast krijgen gemeenten minder geld om de zorg en ondersteuning te regelen. Ook wordt eerst gekeken naar wat u zelf kan doen, eventueel met hulp van familie, vrienden en buren. Pas als die niet (voldoende) kunnen helpen, zal de gemeente inspringen.

Start Meldpunt Wmo

Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor u? U kunt uw ervaringen melden bij het Meldpunt Wmo. Uw melding kan gaan over zaken als bejegening, het al dan niet toekennen van een hulpmiddel of huishoudelijke hulp, de manier waarop de zorg wordt geleverd, keuzevrijheid of wat u moet bijbetalen voor de voorziening.

Wat wordt met de meldingen gedaan?

Zorgbelang Zuid-Holland onderzoekt de meldingen. Over de resultaten gaan we met gemeenten en Wmo-raden in gesprek. Gemeenten kunnen hierdoor gericht verbeteringen aanbrengen in de uitvoering van de Wmo.

Waar kunt u uw melding doen?

Uw ervaringen kunt u melden bij het Meldpunt Wmo op www.zorgbelang-zuidholland.nl of telefoon (0900) 243 70 70.